REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN NABORU FILMÓW

POBIERZ
DB_2018_REGULAMIN_FILM_PL_DOC
DB_2018_REGULAMIN_FILM_PL_PDF

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania, kwalifikowania i obrotu filmami w związku z organizacją dwunastej edycji Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, zwanego dalej Festiwalem, który odbędzie się w dniach 28 lipca – 5 sierpnia 2018 roku.

2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi, zwane dalej Stowarzyszenie, które jest prawnym reprezentantem wszelkich praw Festiwalu.

3. Zgłaszane filmy powinny spełniać wymagania niniejszego regulaminu.

II. STAŁE SEKCJE FESTIWALU:

1. Świat Pod Namiotem;

2. Na Krótką Metę;

3. Muzyka, Moja Miłość;

4. Wielkie Kino Na Małym Rynku.

III. KONKURSY I PLEBISCYTY:

1. Plebiscyt Publiczności;

2. Konkurs Filmów Krótkometrażowych.

IV. PODSTAWOWE ZASADY ZGŁASZANIA FILMÓW NA FESTIWAL:

1. Zgłaszać można filmy fabularne, dokumentalne, animowane i eksperymentalne do programu głównego:
1.1. Świat Pod Namiotem;
1.2. Na Krótką Metę;
1.3. Konkurs Filmów Krótkometrażowych.

2. Filmy odrzucone w ubiegłych latach nie będą brane pod uwagę.

3. Dopuszcza się zgłoszenie filmu na zasadach specjalnych, zaakceptowanych przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

V. ŚWIAT POD NAMIOTEM:

Kryteria, których spełnienie wymagane jest przy zgłoszeniu filmu do sekcji Świat pod Namiotem:

1. Filmy pełnometrażowe fabularne, dokumentalne, animowane i eksperymentalne (powyżej 60 min.).

2. Filmy przed oficjalną polską premierą kinową.

3. Filmy z 2017 lub 2018 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

VI. NA KRÓTKĄ METĘ:

1. Filmy krótkometrażowe (poniżej 60 min.).

2. Filmy z 2017 lub 2018 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

VII. KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH:

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie DWA BRZEGI.

2. W Konkursie biorą udział filmy:

2.1. Krótkometrażowe (poniżej 35 min.);

2.2. Wyprodukowane w 2017 lub 2018 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

3. Filmy ocenia Jury powołane przez Dział Programowy Festiwalu.

4. Nagrody w Konkursie. Festiwal przewiduje minimalne wysokości nagród:
4.1. Nagroda Główna: 5 000 PLN brutto;
4.2. Drugie miejsce: 3 000 PLN brutto;
4.3. Trzecie miejsce: 2 000 PLN brutto.

5. Nagrodę otrzymuje reżyser nagrodzonego filmu.

6. Nagrody zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu na podstawie oświadczenia podpisanego przez wszystkich członków zespołu oceniającego z podaniem nazwisk nagrodzonych i wysokości poszczególnych kwot. Nagrodzeni zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Festiwal potrąci i odprowadzi podatek od nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na konkurs czy odbiorem nagrody.

8. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

VIII. PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI:

1. W Plebiscycie biorą udział filmy z sekcji Świat Pod Namiotem.

2. Premierowe filmy pełnometrażowe z innych sekcji mogą zostać włączone do Plebiscytu. Ostateczna lista filmów biorących udział w Plebiscycie zostanie ogłoszona na stronie Festiwalu najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu.

3. Widzowie Festiwalu głosują na film na specjalnych znaczonych kuponach, przyznając mu od 1 do 5 punktów.

4. Filmy, które zgromadzą mniej niż 30 ważnych głosów, nie wezmą udziału w Plebiscycie.

5. Spośród oddanych ważnych głosów będzie obliczona średnia ważona. Reżyser filmu z najwyższym wynikiem otrzyma Nagrodę Publiczności.

IX. ZASADY ZGŁASZANIA FILMÓW:

1. Zgłaszanie filmów odbywa się za pośrednictwem aplikacji www.filmfreeway.com.

2. Koszt zgłoszenia filmu wynosi 5 USD (słownie: pięć dolarów) do dnia 20 maja 2018, oraz 10 USD (słownie: dziesięć dolarów) w dniach 21-31 maja 2018.

3. Dopuszczalne jest zgłoszenie tylko jednego filmu wyreżyserowanego przez danego twórcę.

4. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 31 maja 2018.

5. Zgłaszający musi być osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi licencji na pokaz filmu podczas Festiwalu oraz do wykorzystania materiałów towarzyszących filmowi do promocji pokazu filmu w ramach Festiwalu.

X. WERSJE JĘZYKOWE ZGŁOSZONYCH FILMÓW:

1. Filmy powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi.

2. Filmy w polskiej i angielskiej wersji językowej nie muszą posiadać angielskich napisów.

3. W przypadku zakwalifikowania filmu na Festiwal zgłaszający jest zobowiązany do przesłania angielskiej listy dialogowej i oryginalnej listy dialogowej (jeśli jest inna niż angielska).

XI. SELEKCJA ZGŁOSZONYCH FILMÓW:

1. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia formularza zgłoszenia za pośrednictwem www.filmfreeway.com, Festiwal nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.

2. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub zaginione z przyczyn losowych.

3. Festiwal ma prawo zakwalifikowania filmu do innej festiwalowej sekcji.

4. Organizator poinformuje mailowo o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu.

5. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Festiwalowi bezpłatnie.

6. Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 10 lipca 2018 roku.

XII. KOPIE PROJEKCYJNE FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA FESTIWAL:

1. Filmy prezentowane podczas Festiwalu mogą być wyświetlane na następujących nośnikach:
1.1. DCP (oprócz Konkursu Filmów Krótkometrażowych);
1.2. Blu-Ray;
1.3. Inne nośniki, w tym postać pliku, po akceptacji przez Festiwal.

2. Nośniki projekcyjne powinny zostać dostarczone do biura Festiwalu w Warszawie do 14 lipca 2018. Odstępstwa od tego warunku powinny być uzgodnione z Festiwalem przed tą datą.

3. Festiwal ponosi koszty transportu kopii projekcyjnej tylko w jedną stronę:
3.1. Transport przychodzący, jeśli po Festiwalu film jest wysyłany na inny festiwal;
3.2. Transport wychodzący – dotyczy filmów, które zostały zakwalifikowane do programu na podstawie zgłoszeń;
3.3. Wyjątek stanowią filmy zaproszone przez Festiwal, które są wysyłane z siedziby właściciela kopii i tam też są odsyłane po zakończeniu Festiwalu – wówczas Festiwal ponosi koszty transportu w obie strony.

4. Festiwal ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kopii od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej firmie transportowej. Odpowiedzialność Festiwalu za uszkodzenie lub zgubienie kopii jest ograniczone do kosztu wykonania nowej kopii według obowiązujących stawek laboratoryjnych (kopia standardowa).

5. Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone do Biura Festiwalu na piśmie przed następnym pokazem na kolejnym festiwalu lub, w przypadku braku kolejnych pokazów, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej zwrotu.

6. Wszystkie filmy prezentowane na Festiwalu zostaną odesłane najpóźniej do 15 września 2018 roku.

XIII. PROMOCJA I PUBLIKACJE FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FESTIWALU:

1. Festiwal ma prawo do:
1.1. Użycia fragmentów filmu (nie dłuższych niż 3 minuty), trailerów i fotosów z filmu do celów promocyjnych i PR;
1.2. Umieszczania informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe itp.);
1.3. Korzystania z materiałów promocyjnych zarówno przed, podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

2. Zgłaszający filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych wyrażają zgodę na 5 bezpłatnych projekcji filmów w pokazach laureatów organizowanych w Polsce i za granicą po zakończeniu Festiwalu. Dokładny harmonogram pokazów zostanie przesłany do twórców filmu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: entry@dwabrzegi.pl.

3. Konkurs Filmów Krótkometrażowych, którego warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z późn. zm.).

4. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

5. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
Projekt i realizacja: Tomasz Żewłakow